1. TRANG NHẤT
  2. /
  3. Tiếp thị kỹ thuật số
  4. /
  5. Tổng hợp tất cả các channels trong marketing
Channel Group Marketing Service Transactional Delivery Digital Physical
Advertorials Advertising Yes       Yes Yes
Affiliates Partners Yes       Yes  
Aggregator inclusions Advertising Yes       Yes  
Amazon/Ebay store Web Yes   Yes   Yes  
Blog/microblog Social Yes       Yes  
Content marketing Content Yes       Yes Yes
Desktop app Desktop Yes Yes Yes Yes Yes  
Digital banners and signage Stores/Advertising Yes Yes Yes   Yes Yes
Display remarketing Advertising Yes       Yes  
Email Email Yes Yes   Yes Yes  
Email signatures Email Yes Yes     Yes  
Events Event Yes Yes     Yes Yes
Facebook advertising Advertising Yes       Yes  
Facebook page Social Yes Yes     Yes  
Film/TV product placement TV Yes       Yes  
Forums Social Yes Yes     Yes  
Images & Infographics Content Yes       Yes Yes
In-game ads Advertising Yes       Yes  
Influencer outreach Social Yes       Yes Yes
Interstitials Advertising Yes       Yes  
Kiosks Stores Yes   Yes Yes Yes Yes
LinkedIn advertising Advertising Yes       Yes  
LinkedIn company profile Social Yes       Yes  
LinkedIn group Social Yes       Yes  
Local search marketing Search marketing Yes       Yes  
Loyalty card Stores Yes   Yes   Yes Yes
Marketing email Email Yes       Yes  
Member get member’/Recommend a friend Social Yes       Yes Yes
Microsites Web Yes Yes Yes Yes Yes  
Mobile advertising Advertising Yes       Yes  
Mobile app Mobile Yes Yes Yes Yes Yes  
NFC (Near field communications) Advertising/Store Yes   Yes   Yes Yes
Paid placements Advertising Yes       Yes  
Paid reviews Advertising Yes       Yes  
Pay per click Search marketing Yes       Yes  
Peer to peer support Social Yes Yes     Yes  
PR Stunts PR Yes       Yes Yes
Presentations Content Yes Yes     Yes Yes
Press releases PR Yes       Yes Yes
Prizes/Exhibitions Event Yes       Yes Yes
Product listing adverts Advertising Yes       Yes  
Push notifications Advertising Yes       Yes  
QR codes Stores Yes       Yes Yes
Receipts Advertising Yes       Yes Yes
Relationship marketing Direct Yes Yes   Yes Yes Yes
Report sponsorship Content Yes       Yes Yes
Research paper Content Yes       Yes Yes
RFID tags Stores     Yes   Yes Yes
Search engine optimisation Search marketing Yes       Yes  
Smart TV/Xbox/Console app TV Yes   Yes Yes Yes  
SMS Mobile Yes Yes Yes   Yes  
Songs Advertising Yes       Yes Yes
Tablet app Mobile Yes Yes Yes Yes Yes  
Telephone automation (IVR) Telephone   Yes Yes   Yes  
Transactional email Email Yes Yes Yes Yes Yes  
Twitter account Social Yes Yes Yes   Yes  
Twitter advertising Advertising Yes       Yes  
Video Chat Direct   Yes     Yes  
Videos Content Yes Yes     Yes  
Wearable technology Mobile Yes Yes Yes Yes Yes  
Webchat Direct   Yes     Yes  
Website via desktop Web Yes Yes Yes Yes Yes  
Website via tablet/mobile Mobile Yes   Yes Yes Yes  
Wifi Mobile Yes Yes Yes   Yes  
YouTube ‘pre-rolls’ and TrueView Advertising Yes       Yes  
Youtube channel Social Yes       Yes  
Account team Direct   Yes Yes     Yes
Barkers Advertising Yes Yes Yes     Yes
Beermats Print Yes         Yes
Billboard adverts Advertising Yes         Yes
Blimps Advertising Yes         Yes
Bookends’ Advertising Yes         Yes
Brand hijacks Event Yes         Yes
Brand to hand Advertising Yes         Yes
Call centre Telephone   Yes Yes      
Carrier bags Advertising Yes         Yes
Catalogue Direct Yes         Yes
Celebrity endorsements Advertising Yes         Yes
Concession in larger store Stores Yes Yes Yes Yes   Yes
Door-to-doors Advertising Yes Yes Yes Yes   Yes
Fax Telephone Yes   Yes     Yes
Field sales agents Direct Yes         Yes
Hold music Telephone Yes          
In-box ads Advertising Yes         Yes
Inserts Advertising Yes         Yes
Jingles Advertising Yes         Yes
Magazine adverts Advertising Yes         Yes
Onserts Advertising Yes         Yes
Partner sales Partners Yes Yes Yes Yes   Yes
Pop up stores Stores Yes Yes Yes Yes   Yes
POS displays Stores Yes Yes       Yes
Postal/White mail Direct Yes     Yes   Yes
Product packaging Advertising Yes         Yes
Program sponsorship TV Yes          
Promotional items Direct Yes         Yes
Radio advertising Advertising Yes         Yes
Sandwich boards Advertising Yes         Yes
Signage Stores Yes         Yes
Smells Stores Yes         Yes
Sports sponsorship Advertising Yes         Yes
Stores Stores Yes Yes Yes Yes   Yes
Street vendor Stores Yes Yes Yes Yes   Yes
Telephone on hold messages Telephone Yes          
Telesales/marketing Telephone Yes   Yes      
TV advert TV Yes          
Wearables Advertising Yes         Yes

Nam Air tổng hợp

Nguồn MIFA Creative Digital Agency

Tổng hợp tất cả các channels trong marketing
Content Protection by DMCA.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

079 319 9986